Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Uśmiech Dziecka” w Międzyrzecu Podlaskim udziela pomocy każdej przyjętej osobie:

  • dzieciom- pomocy terapeutycznej, w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji i reedukacji,
  • rodzicom i opiekunom – pomocy terapeutycznej i konsultacyjnej, w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

 

Oferta Poradni obejmuje:

 

Zajęcia indywidualne

– Elementy integracji sensorycznej

– Terapia logopedyczna

– Zajęcia indywidualne  z psychologiem

– Zajęcia indywidualne z pedagogiem

– Konsultacje neurologiczne, psychiatryczne

 

Zajęcia grupowe

– Zajęcia w małych grupach (do 5 osób) rozwijające kompetencje społeczne  (grupa dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych)

 

Diagnozy

– Diagnoza psychologiczna (zaburzeń emocjonalno -społecznych  zaburzeń zachowania, trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży)

– Diagnoza trudności szkolnych

– Diagnoza logopedyczna

 

Opinie

– o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej

– o odroczeniu  obowiązku szkolnego

– o objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej

– o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

– o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

– Uczestnikami terapii sądzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego nie później jednak niż do 8 roku życia

– Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (którą możemy wydawać)  i na okres wskazany w opinii

– Korzystanie z zajęć i konsultacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest dobrowolne i nieodpłatne

–  Celem terapii realizowanej w ramach WWR jest pobudzenie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkolnej oraz wsparcie rodziny w radzeniu sobie z niepełnosprawnością dziecka

– Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest przez Zespół Ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju (psycholog, logopeda, pedagog specjalny)

Nasz zespół:

dr Małgorzata Morawskapsycholog dziecięcy

Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 8 lat pracuję z dziećmi w wieku 1 – 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w oddziale neuropsychiatrii dziecięcej, przedszkolach, szkole podstawowej i poradni psychologiczno -pedagogicznej. Moje zainteresowania zawodowe dotyczą zaburzeń rozwoju psychicznego okresu dzieciństwa i adolescencji oraz problematyki kształtowania się poczucia własnej tożsamości w biegu życia. Moja praca w przedszkolu polega m. in. na diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanków oraz określania adekwatnych form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków. Zajmuję się również organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej na terenie przedszkola dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.

 

mgr Kinga Rosińska – terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem Pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyłam  w pracy z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim, w prywatnym gabinecie integracji sensorycznej oraz przedszkolach, gdzie zajmowałam się diagnozą, terapią integracji sensorycznej oraz wsparciem i pomocą dla dzieci i ich rodziców. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje m.in. na studiach podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej oraz Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zdobyte Certyfikaty: I i II-stopnia terapeuty integracji sensorycznej nr 1540  wydany przez PSTIS oraz Certyfikat ukończenia stażu diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej. Uczestniczyłam też w ciekawych kursach i szkoleniach z zakresu: Terapii Taktylnej, Konstruowania indywidualnego programu Edukacyjno-Terapeutycznego według profilu psychoedukacyjnego, Terapii ręki, Wczesnej interwencji terapeutycznej i wspierania rozwoju,  Elementów diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż., Udzielania pierwszej pomocy, Metody Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dziecka, Diety sensorycznej – najnowszego modelu masażu Wilbarger, Metody komunikacji alternatywnej w pracy terapeuty integracji sensorycznej, Terapii integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym, radzenia sobie  z trudnym zachowaniem uczniów ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy łączę zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako pedagog szczególną uwagę zwracam na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka. Pomaganie dzieciom daje mi wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy dodatkowo wykorzystuję masaż taktylny i techniki relaksacyjne. Praca jest dla mnie pasją.

Dodatkowo od 02.01.2012 r. prowadzę Prywatny Gabinet Terapii I Diagnozy – Dobry Początek (kompleksowa  diagnoza i terapia z zakresu integracji sensorycznej, oraz terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia taktylna oraz muzykoterapia)

 

mgr Agnieszka Modrzewska – logopeda

Oprócz magisterskich studiów z filologii polskiej ukończyłam logopedię, neurologopedię oraz oligofrenopedagogikę. Zdobyłam certyfikaty i zaświadczenia między innymi z  terapii ręki, szkolenia zaawansowanego z zakresu Komunikacji wspomagającej Makaton, Szkolenia dotyczącego diagnozy i terapii dziecka z rozszczepem podniebienia, szkolenia z zakresu masażu Shantala. Doświadczenie zdobywam prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy itp. Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe. Dla starszych dzieci i młodzieży proponuję zajęcia wzbogacające słownictwo, rozwijające umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi oraz uczestniczenia w dialogu. Dobre efekty terapii logopedycznej uzyskuję dzięki zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i chęci niesienia pomocy. Bycie logopedą traktuję jako pasję, nigdy nie kończącą się pracę nad sobą i własnym warsztatem.  Łączę wiedzę z doświadczeniem. Cieszy mnie fakt, iż wszystkie dzieci w przedszkolu Akademia Uśmiechu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych. Poszczególne grupy będą realizowały program zajęć profilaktycznych i innowację pedagogiczną dotyczącą wczesnej profilaktyki wad wymowy oraz ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. W trakcie spotkań logopedycznych szczególną uwagę będziemy przywiązywać do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych. Zajęcia będą urozmaicały także zabawy fabularyzowane, które uwielbia każdy maluch.