Zajęcia

Nasze Przedszkole proponuje różnorodne zajęcia (wliczone w cenę czesnego), które rozwijają odmienne zainteresowania i pozwalają odkryć mocne strony dziecka. Jest to również sposób na poznawanie świata i kultury. W przystępny sposób uczymy wykonywania różnych czynności bądź przekazujemy wiedzę na temat otoczenia.

Wszystkie nasze propozycje zostały starannie opracowane i przygotowane z myślą o zaangażowaniu najmłodszych. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości Przedszkolaków:

 

 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia multimedialne z tablicą interaktywną
 • zajęcia z elementami stymulacji integracji sensorycznej
 • zajęcia z religii
 • zajęcia matematyczne
 • język angielski – codziennie
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia gimnastyczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia eksperymentalne

 

Zajęcia taneczne „Tańczyć każdy może”

Zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu odbywają  się na zasadzie zajęć dodatkowych we wszystkich grupach wiekowych w oparciu o opracowany program autorski, który ma na celu wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch taniec stymuluje integrację sensoryczną, ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Dzieci podczas zajęć będą miały okazje poznawania prostych kroków tanecznych, utworów muzycznych, strojów przypisanych odpowiednim rodzajom tańca. Łącząc taniec z muzyką, nasi wychowankowie czerpią wiele przyjemności i radości z ruchu w takt muzyki.

 

Zajęcia eksperymentalne „MALI BADACZE”

Naturalną potrzebą dla każdego malucha jest ciekawość świata, chęć poznawania, doświadczania i odkrywania. Dzieci zadają wiele pytań,
są ciekawe otaczającej je rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, sprawdzić, poczuć.  To właśnie ta ciekawość i chęć wiedzy stanowią siłę napędową ich rozwoju. Bezpośrednie doświadczanie jest najbardziej skuteczną i spontaniczną formą zdobywania wiedzy.

Program „Mali badacze” rozwija ciekawość świata przedszkolaków, a także zaspokaja ich naturalną potrzebę odczuwania, przeżywania, doświadczania. Głównym założeniem programu jest zaspokajanie naturalnej ciekawości świata oraz potrzeby poznawania i doświadczania poprzez wykorzystanie ciekawych przedmiotów, możliwość samodzielnego wykonania doświadczenia. Zajęcia eksperymentalne prowadzone są dla wszystkich grup wiekowych, dostosowane stopniem trudności do wieku dzieci.

 

Zajęcia teatralne „Teatr Uśmiechu”

Zajęcia teatralne prowadzone w naszym przedszkolu w oparciu o program autorski skierowane są do dzieci wszystkich grup wiekowych. Podczas zajęć zwracamy głównie na aktywizowanie wszystkich dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni.

Zajęcia teatralne służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno – społecznej i ruchowej. Pozwalają na realizację dziecięcych marzeń. Są doskonałą podstawą wszechstronnego rozwoju przedszkolaków, która stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych.
Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania

i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą. To niezapomniana przygoda zarówno dla dzieci jak i nauczycieli. Teatr to nie tylko scena, aktorzy i dekoracje – to wspólna praca nad analizą tekstu, słowem, gestem, ruchem nad umiejętnością pracy z całym zespołem.

 

Zajęcia muzyczne Jestem muzykantem”

Zajęcia umuzykalniające są czasem pełnym śpiewu, słuchania muzyki, zabaw ruchowych i tańca. Tworzą one dzieciom możliwość zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu oraz uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych. Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka, muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Dzieci poznając nowe instrumenty muzyczne, ich pochodzenie oraz brzmienie z wielkim zaangażowaniem tworzą własną muzykę.  Udział w zajęciach umuzykalniających pozytywnie wpływa na rozwój analizatora słuchowego, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, a także wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia i mowy.

 

Opieka psychologiczno – pedagogiczna

Przedszkole oferuje pomoc psychologiczną na terenie placówki.

Działania psychologa obejmują:

– obserwację psychologiczną dziecka w grupie przedszkolnej: w trakcie zajęć dydaktycznych, zabawy swobodnej, interakcji rówieśniczych

–  zajęcia indywidualne psychoedukacyjne (ukierunkowane na rozwiązanie danego problemu, np. obniżonej kontroli emocji, problemów z agresją)

– zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne (ukierunkowane na wzmacnianie obniżonych funkcji poznawczych)

– zajęcia grupowe warsztatowe (zajęcia dla całej grupy przedszkolnej obejmujące m. in.  problematykę emocji i akceptowalnych społecznie sposobów ich wyrażania, świadomości swojego ciała, poczucia własnej wartości i kompetencji)

– zajęcia w małych grupach (do 5 osób) rozwijające kompetencje społeczne (zajęcie ukierunkowane na pracę z dziećmi wycofującymi się z grupy, onieśmielonymi)

– konsultacje dla rodziców

– cykliczne prelekcje tematyczne dla rodziców poszczególnych grup dotyczące problematyki rozwoju małego dziecka

Pomoc psychologiczną na terenie placówki realizuje  dr Małgorzata Morawska – psycholog (absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii,  specjalista z 8-letnim stażem w pracy z małym dzieckiem)