Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna w Akademii Uśmiechu Przedszkolu Niepublicznym w Międzyrzecu Podlaskim udzielana jest:

  • dzieciom- pomocy terapeutycznej, w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji i reedukacji,
  • rodzicom i opiekunom – pomocy terapeutycznej i konsultacyjnej, w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

 

Oferta Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej obejmuje:

Zajęcia indywidualne

– Elementy integracji sensorycznej

– Terapia psychologiczna

– Terapia logopedyczna

– Terapia pedagogiczna

– Terapia ręki

– Bajkoterapia

– Fizjoterapia

– Hipoterapia

– Zajęcia z oligofrenopedagogiem z udziałem alpak

 

Zajęcia grupowe

– Zajęcia w małych grupach (do 5 osób) rozwijające kompetencje społeczne  (grupa dla dzieci przedszkolnych)

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

– Uczestnikami terapii są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego nie później jednak niż do 8 roku życia

– Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  i na okres wskazany w opinii

– Korzystanie z zajęć i konsultacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest dobrowolne i nieodpłatne

–  Celem terapii realizowanej w ramach WWR jest pobudzenie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkolnej oraz wsparcie rodziny w radzeniu sobie z niepełnosprawnością dziecka

– Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest przez Zespół Ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju (psycholog, logopeda, pedagog specjalny)

dr Małgorzata Morawskapsycholog dziecięcy

Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 8 lat pracuję z dziećmi w wieku 1 – 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w oddziale neuropsychiatrii dziecięcej, przedszkolach, szkole podstawowej i poradni psychologiczno -pedagogicznej. Moje zainteresowania zawodowe dotyczą zaburzeń rozwoju psychicznego okresu dzieciństwa i adolescencji oraz problematyki kształtowania się poczucia własnej tożsamości w biegu życia. Moja praca w przedszkolu polega m. in. na diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanków oraz określania adekwatnych form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków. Zajmuję się również organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej na terenie przedszkola dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.

 

mgr Agnieszka Modrzewska – logopeda

Oprócz magisterskich studiów z filologii polskiej ukończyłam logopedię, neurologopedię oraz oligofrenopedagogikę. Zdobyłam certyfikaty i zaświadczenia między innymi z  terapii ręki, szkolenia zaawansowanego z zakresu Komunikacji wspomagającej Makaton, Szkolenia dotyczącego diagnozy i terapii dziecka z rozszczepem podniebienia, szkolenia z zakresu masażu Shantala. Doświadczenie zdobywam prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy itp. Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe. Dla starszych dzieci i młodzieży proponuję zajęcia wzbogacające słownictwo, rozwijające umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi oraz uczestniczenia w dialogu. Dobre efekty terapii logopedycznej uzyskuję dzięki zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i chęci niesienia pomocy. Bycie logopedą traktuję jako pasję, nigdy nie kończącą się pracę nad sobą i własnym warsztatem.  Łączę wiedzę z doświadczeniem. Cieszy mnie fakt, iż wszystkie dzieci w przedszkolu Akademia Uśmiechu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych. Poszczególne grupy będą realizowały program zajęć profilaktycznych i innowację pedagogiczną dotyczącą wczesnej profilaktyki wad wymowy oraz ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. W trakcie spotkań logopedycznych szczególną uwagę będziemy przywiązywać do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych. Zajęcia będą urozmaicały także zabawy fabularyzowane, które uwielbia każdy maluch.